הדבר : דבר יהוה

The Bible in Hebrew and English; a new translation from Masoretic and Peshitta texts

support the building of this invaluable endeavor: GET THE WORD OUT

this site is under construction! visit often, and be patient, we are all volunteer!

Introductionהקדמה
HaTorah [The Torah]התורה
B’reshit [Genesis]בראשית
Shemot [Exodus]שמות
VaYikra [Leviticus]ויקרא
BaMidbar [Numbers]במדבר
D’varim [Deuteronomy]דברים
HaNevi’im [The Prophets]הנביאים
Yehoshua [Joshua]יהושוע
Shoftim [Judges]שופטים
Shmu’el Alef [1st Samuel]שמואל א
Shmu’el Bet [ 2nd Samuel]שמואל ב
Melakhim Alef [1st Kings]מלכים א
Melakhim Bet [2nd Kings]מלכים ב
Yesha-Yahu [Isaiah]ישעיהו
Yirme-Yahu [Jeremiah]ירמיהו
Dani’el [Daniel]דניאל
Yekhezkel [Ezekiel]יחזקאל
Ezrah [Ezra]עזרא
Nekhem-Yah [Nehemiah]נחמיה
Hoshe’ahהושע
Yo’el [Joel]יואל
Amosעמוס
Ovad-Yah [Obadiah]עובדיה
Yonah [Jonah] יונה
Mikhah [Micah]מיכה
Nakhum [Nahum]נחום
Khabakuk [Habbakuk]חבקוק
Tzefan-Yah [Zephaniah]צפניה
Khagai [Haggai]חגי
Zekhar-Yah  [Zechariah]זכריה
Malakhi [Malakai]מלאכי
HaKetuvim [The Writings]הכתובים
Tehillim [Psalms]תהילים
Mishlei Shlomo [Proverbs]משלי שלמו
Iyov [Job]איוב
Shir HaShirim [Song of Songs]שיר השירים
Ruut [Ruth]רות
Eikha [Lamentations]איכה
Kohelet [Ecclesiastes]קוהלת
Eisteir [Esther]אסתר
Divrei HaYamim Alef [1st Chronicles]דברי הימים א
Divrei HaYamim Bet [2nd Chronicles]דברי הימים ב
Ketuvim Shel Brit HaKhadashah ברית החדשה
Matai [Matthew] מתי
Yokhanan Markos [Mark]יוחנן מרקוס
Luka [Luke]לוקא
Yokhanan [John]יוחנן
Ma’asei HaShlikhim [Acts]מעשי השליחים
Igerot Yehudim [Jewish Letters]איגרות היהודים
Ya’akov [James]יעקב
Kefa Alef [1st Peter]כיפא א
Kefa Bet [2nd Peter]כיפא ב
Yokhanan Alef [1st John]יוחנן א
Yokhanan Bet [2nd John]יוחנן ב
Yokhanan Gimel [3rd John]יוחנן ג
Yehudah [Jude]יהודה
Igerot Sha’ul [Aramean Letters of Paul]איגרות שאול השליח
Romim [Romans]רומים
Korinti’im Alef [1st Corinthians]קורינתים א
Korinti’im Bet [2nd Corinthians]קורינתים ב
Galatim [Galatians]גלאטים
Efisim [Ephesians]אפסים
Filipim [Philippians]פיליפים
Kolosim [Colossians]קולוסים
Tesalonikim Alef [1st Thessalonians]תסלוניקים א
Tesalonikim Bet [2nd Thessalonians]תסלוניקים ב
Timoteus Alef [1st Timothy]טימותיאוס א
Timoteus Bet [2nd Timothy]טימותיאוס ב
Titusטיטוס
Filemon [Philemon]פילימון
Ivrim [Hebrews]העברים
Hitgalut [Revelation]התגלות
Glossary of Transliterated Termsמילון
Parashotפרשות
Suggested Reading Sequenceהמומלצת לקריאה
© copyright Daniel Perek 2021, all rights reserved

If you find an issue, or have comments or questions, contact translator/webmaster…